Disclaimer

Op deze e-mail zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Profectum Engineering sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Profectum Engineering garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

The following conditions apply to this e-mail

No rights can be derived from this e-mail and/or its attachments. This message may contain personal and confidential information. If you have received this message in error, please inform the sender and delete all information relating to it from your computer(s). Unauthorised use or dissemination of this message, in whole or in part, is prohibited.

Profectum Engineering does not accept any liability for any information in this e-mail that does not arrive correctly, punctually or in full, or for any damage arising as a result of this e-mail. Profectum Engineering does not guarantee that messages cannot be intercepted or manipulated by third parties or computer programs that are used for electronic messages and the spreading of viruses.

Aansprakelijkheid

Profectum Engineering, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Profectum Engineering aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Profectum Engineering wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

Profectum Engineering behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profectum Engineering te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Denk aan het milieu voor u dit bericht print!